Algemene voorwaarden – visit.immo

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door VisitOnWeb bvba, BE0894.404.534

Contact gegevens:

VisitOnWeb sprl
42 Léon Houyouxlaan
1160 Brussel
contact[at]visit.immo
Het enige feit dat een gebruiker deze website gebruikt, houdt in dat hij de volgende gebruiksvoorwaarden op een volledige en onherroepelijke manier aanvaardt. Het privacybeleid maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden. VisitOnWeb behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. De aangepaste Voorwaarden en bepalingen worden gepubliceerd op de website en worden automatisch van kracht na publicatie. Het doel van deze Voorwaarden is het definiëren van de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de relatie tussen Gebruikers en VisitOnWeb. Deze Voorwaarden vormen een contractuele overeenkomst voor onbepaalde tijd vanaf de aanvaarding door de Gebruiker van deze Overeenkomst. De gebruiker gaat akkoord tijdens elk bezoek aan de site om te voldoen aan al deze Voorwaarden zonder voorbehoud. Dienovereenkomstig erkent de gebruiker de Voorwaarden te hebben gelezen en gaat hij ermee akkoord gebonden te zijn aan deze bepalingen.

Geschiktheid voor service

De gebruiker moet volledige rechtsbevoegdheid hebben. In het geval dat de Gebruiker minderjarig is, moet hij de voorafgaande toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers verkregen hebben in overeenstemming met wettelijke en reglementaire bepalingen. Als de Gebruiker namens een bedrijf of een andere rechtspersoon de Site bezoekt, is hij niettemin persoonlijk gebonden aan deze Overeenkomst.

Gebruiksvoorwaarden van visit.immo

Het is verboden om de website van visit.immo op een geautomatiseerde manier te bezoeken door middel van een robot, een crawler of indexeringssoftware of op een andere geautomatiseerde manier. Het is ook verboden om de diensten op de website visit.immo op een zodanige manier te gebruiken dat ze een automatische feitelijke indexering van de website genereren. Het is verboden om de inhoud van visit.immo automatisch op te vragen of niet op een frequentie die aanzienlijk hoger is dan de frequentie van een typische doorsnee gebruiker. Neem eerst contact met ons op als u twijfelt of uw bezoekfrequentie aanzienlijk hoger is dan de typische typische bezoekfrequentie.

Account aanmaken

Het aanmaken van een ledenaccount op de site is een vereiste voor het gebruik van de siteservices. Het betreft het invullen van het registratieformulier, beschikbaar op de site, met het verstrekken van accurate, actuele en volledige informatie. Deze informatie moet vervolgens door de gebruiker regelmatig worden bijgewerkt om de nauwkeurigheid ervan te behouden. De gebruiker moet een gebruikersnaam kiezen die bestaat uit een geldig e-mailadres en een wachtwoord en moet de volgende informatie verstrekken: zijn voor- en achternaam en een e-mailadres. Toegangscodes voor gebruikersaccounts zijn strikt vertrouwelijk. In het geval van ongeoorloofd gebruik van zijn account of een schending van de vertrouwelijkheid en veiligheid van zijn identificatiemiddel, moet de gebruiker VisitOnWeb onverwijld op de hoogte brengen.
Elke gebruiker gaat ermee akkoord om slechts één account aan te maken die overeenkomt met zijn profiel.

Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die VisitOnWeb heeft, worden legaal en eerlijk verzameld. Deze gegevens worden verstrekt door Gebruikers die door het aanmaken van een account op de Site vrijwillig en uitdrukkelijk deze Voorwaarden accepteren die VisitOnWeb autoriseren dergelijke gegevens te verwerken. Ze worden gebruikt om de Gebruiker in staat te stellen ten volle te profiteren van de Services en functies die door de Site worden aangeboden. Om het gebruik van de Site te vergemakkelijken en om de ervaring van de Site door de Gebruiker te personaliseren, gebruikt visit.immo cookies en logbestanden. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld door de instellingen van de internetbrowser te wijzigen. De persoonlijke gegevens worden door VisitOnWeb op zijn servers opgeslagen voor verwerking in verband met het gebruik van de Services. Ze worden zo lang bewaard als nodig is om de Services en functies die worden aangeboden door de Site te bieden. De Gebruiker behoudt altijd de informatie over hem die hij verzendt. Het heeft, volgens de wet van een recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de persoonlijke gegevens over hem, evenals het recht om zich te verzetten tegen de mededeling van deze gegevens aan derden om rechtvaardige redenen.
De gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: [email protected] of op het volgende postadres: VisitOnWeb sprl, Léon Houyouxlaan 42, 1160 Brussel.
Een antwoord op het verzoek van de Gebruiker zal hem binnen 30 dagen worden toegezonden.

Advertentiepublicatiebeperking

Advertentietarieven worden bepaald voor het publiceren van een specifiek advertentietype. De gebruiker kan geen volledige of gedeeltelijke terugbetaling eisen als hij zijn aankondiging van de site intrekt voordat de termijn afloopt, een termijn die wordt bepaald op het moment van plaatsing van zijn advertentie. De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat zodra zijn advertentie op de site wordt gepubliceerd en betaald, hij afstand doet van elk recht op herroeping en volledige of gedeeltelijke terugbetaling van deze aankondiging. Om een ​​huuraanbieding te publiceren, moet de adverteerder het daartoe bestemde formulier invullen en zich ertoe verbinden correcte en actuele informatie te verstrekken met betrekking tot, onder andere, de beschrijving van de accommodatie, een foto, de belangrijkste kenmerken of de beschikbaarheid ervan. Deze informatie mag de openbare orde of moraal niet ondermijnen, protesten van derden oproepen of de van kracht zijnde wettelijke bepalingen schenden. De huurder-gebruiker gaat ermee akkoord te goeder trouw te zijn en in zijn profiel alleen accurate en actuele informatie te communiceren. Hij is het er ook mee eens dat de volledige beschrijving van zijn huiszoekadvertentie in overeenstemming is met zijn wensen.
De informatie die door de gebruiker wordt verstrekt, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.
De gebruiker wordt erop gewezen dat zijn contactgegevens, evenals alle informatie die vermeld staat voor een bezoekaanvraag en opgenomen in zijn profiel, zonder voorafgaande informatie van VisitOnWeb, kunnen worden meegedeeld aan elke adverteerder van wie hij een verzoek zou indienen voor een bezoek. Bijgevolg verleent de tenantgebruiker uitdrukkelijk toestemming aan VisitOnWeb om de vermelde informatie voor een bezoekaanvraag en in zijn profiel door te geven aan elke adverteerder die een verzoek voor een bezoek van hem heeft ontvangen. Bij wijze van uitzondering zijn de gedigitaliseerde vouchers in het profiel alleen toegankelijk voor personen voor wie de huurder uitdrukkelijk zijn interesse in zijn eigendom heeft aangegeven, hetzij door interactie via de site visit.immo en/of door communicatie. de informatie die nodig is om zijn profiel te raadplegen.
VisitOnWeb behoudt zich het eenzijdige recht voor om zijn gebruikersaccount en/of een advertentie die op onze site wordt geplaatst in de volgende gevallen te weigeren of uit te schakelen voor de duur, en zonder tegenprestatie:
– Een advertentie heeft betrekking op een woning dat al verkocht of verhuurd is.
– Een beschrijvende tekst is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
– Alle informatie die ongepast lijkt of in strijd is met de geest van de site.
– Een ongepaste foto en/of die niet expliciet een onroerend goed vertegenwoordigt.
– Een vals advertentie, vooral met betrekking tot de locatie, of een illegaal advertentie.
 Gebruikers verbieden zich:
 1. het verzenden, publiceren, distribueren, registreren of vernietigen van materiaal, in het bijzonder de inhoud die in strijd is met de geldende wet- of regelgeving met betrekking tot de verzameling, de behandeling of de overdracht van persoonlijke informatie;
 2. fictieve profielen te maken;
 3. om onjuiste informatie in het formulier te verstrekken of deze niet regelmatig bij te werken;
 4. om gegevens, informatie of inhoud te verspreiden die lasterlijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend, gewelddadig of aanzetten tot geweld is, of van politieke, racistische of xenofobe aard is en in het algemeen elke inhoud die in strijd zou zijn met de geldende wetten en voorschriften of goede zeden;
 5. verwijzing naar of koppeling naar enige inhoud of informatie beschikbaar, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden;
 6. om andere Gebruikerswachtwoorden of persoonlijke identificatiegegevens te verkrijgen;
 7. informatie, inhoud of andere gegevens op de Site gebruiken om een service van derden te verlenen;
 8. verkoop, uitwisseling of valorisatie van informatie, inhoud of enige gegevens op de Site of de Dienst aangeboden door de Site, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VisitOnWeb;
 9. reverse-engineering, decompileren, disassembleren, ontcijferen of anderszins proberen om broncode te verkrijgen in verband met onderliggende intellectuele eigendommen die worden gebruikt om alle of een van de Services te leveren;
 10. alle handmatige of geautomatiseerde software of apparaten, codeerrobots of andere middelen gebruiken voor toegang tot, verkenning, extractie of indexering van enige pagina van de Site;
 11. de beveiliging van de website visit.immo in gevaar brengen of proberen te brengen. Dit omvat pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te controleren, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming;
 12. het vervalsen of gebruiken van de producten, logo’s, handelsmerken of enig ander element beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van VisitOnWeb;
 13. om het uiterlijk of de werking van de Site te simuleren, bijvoorbeeld door een spiegeleffect uit te voeren;
 14. verstoren of interfereren, direct of indirect, met de Site of de Services, of een onevenredige belasting vormen voor de infrastructuur van de Site of proberen om computervirussen via of op de Site over te brengen of te activeren.
Er wordt aan herinnerd dat schendingen van systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke vervolging. Gebruikers verbinden zich ertoe om de Site op een eerlijke manier te gebruiken, in overeenstemming met haar professionele doel en de wettelijke, reglementaire bepalingen, deze Voorwaarden en de geldende praktijken.

Voorwaarden voor transacties via de site

VisitOnWeb, dat alleen een technische rol speelt bij de implementatie van een geautomatiseerd zoeksysteem voor huurders, kan niet de verhuurder zijn van het pand dat door de Adverteerder wordt gehuurd via de Site. Dientengevolge moeten gebruikers tussen hen de juridische en financiële voorwaarden van hun relaties regelen, waarvoor zij alleen verantwoordelijk zijn. Ze moeten dan zorgen voor de naleving van wettelijke en regelgevende voorwaarden en hun geval van alle geschillen van verschillende Gebruikers. Bovendien kan VisitOnWeb niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van virtuele of echte bezoeken tussen gebruikers na het gebruik van de site. VisitOnWeb garandeert niet de oprechtheid van de informatie die met name in de Profielen, de Huuraanbiedingen en alle documenten die door de verschillende Gebruikers worden gecommuniceerd, staat. VisitOnWeb garandeert niet de solvabiliteit van de huurders, noch de betrouwbaarheid en betrouwbaarheid van de adverteerders. Elke gebruiker moet daarom alle ijver uitvoeren die hij nodig acht om met name de ernst en de solvabiliteit van de andere Gebruiker te waarborgen met wie hij een relatie en/of contract wil aangaan.

Beperking van aansprakelijkheid

VisitOnWeb streeft naar zo accuraat mogelijke communicatie en informatie, maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de communicatie of de websites voor welk gebruik dan ook garanderen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dit respect. VisitOnWeb is niet verantwoordelijk voor enige beslissing of handeling die door de gebruiker wordt geïnitieerd op basis van de informatie of gegevens die worden verzonden of een communicatie met betrekking tot gebruikers of derden en het is ook niet verantwoordelijk fouten of misverstanden. De Gebruiker mag onder geen enkele omstandigheid alle informatie, advies en handleidingen en alle andere gegevens die op de Site worden weergegeven als vanzelfsprekend beschouwen, maar moet onafhankelijk al deze informatie en gegevens verifiëren. VisitOnWeb sprl wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot het vertrouwen dat een Gebruiker van de Site in deze gegevens en informatie stelt, of door elke persoon die over deze gegevens en informatie kan worden geïnformeerd. VisitOnWeb kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de gegevens en informatie weergegeven op de Site. De gebruiker blijft de enige en enige verantwoordelijke voor het gebruik van de genoemde gegevens en informatie.
VisitOnWeb is ook niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of voor schade veroorzaakt door onnauwkeurigheid, onvolledigheid, vergeetachtigheid, nalatigheid, etc. boven. De verantwoordelijkheid voor artikelen, informatie en foto’s ligt bij de auteur van het artikel, de persoon die de informatie heeft doorgegeven of de fotograaf.

Links naar andere websites

VisitOnWeb kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie die als een dienst aan de gebruiker wordt aangeboden via hypertekstkoppelingen naar de inhoud van derden of websites beheerd door derden. Deze links zijn louter informatief en alleen de exploitanten van deze websites zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de aangeboden informatie en de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot de producten en diensten die zij op hun website willen aanbieden, in het bijzonder consumentenbescherming, verkoop op afstand, wetgeving inzake de prijszetting van intellectuele eigendom, enz.

Gebruik van de inhoud van de site

Alle inhoud van de site, inclusief de ontwerpen, teksten, grafische afbeeldingen, video’s, informatie, logo’s, pictogrammen-knoppen, software, audiobestanden en anderen is eigendom van VisitOnWeb, dat de enige eigenaar is van de volledige eigendomsrechten gerelateerd intellectueel eigendom. Elke vertegenwoordiging en/of reproductie en/of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de aangeboden inhoud en diensten, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VisitOnWeb is ten strengste verboden en kan leiden tot juridische procedures.

Schade

VisitOnWeb is op geen enkele manier aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten in gegevens of computerapparatuur van de gebruiker als gevolg van het gebruik van websites. VisitOnWeb is ook niet verantwoordelijk voor de mogelijke overdracht van virussen via websites.

Beschikbaarheid van de website

VisitOnWeb doet er alles aan om de beschikbaarheid van haar diensten te waarborgen, maar kan niet garanderen dat haar diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn of dat er geen storing of onderbreking zal plaatsvinden. VisitOnWeb behoudt zich het recht voor om de toegang tot zijn diensten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken om technische of andere redenen of om services te beëindigen. VisitOnWeb kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onderbrekingen, of fouten in de elektronische levering en zij kunnen niet leiden tot restituties of kortingen of andere compensatie, behalve in geval van opzettelijk wangedrag van VisitOnWeb.

Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn altijd persoonlijk, geografisch, in aantal en in de tijd beperkt. Deze voorwaarden worden tijdens het aanbod gecommuniceerd. Elk verzoek is onder voorbehoud van goedkeuring door de verkoopafdeling. De voorgestelde prijs voor elke aanbieding geldt nog steeds voor de periode van registratie, ongeacht eventuele stijgingen tijdens de huidige abonnementsperiode. Elke eventuele verhoging van de tarieven wordt vooraf in de media vermeld en/of schriftelijk medegedeeld en vervolgens automatisch toegepast.

Bewijsovereenkomst

De systemen en computerbestanden zijn authentiek in de relaties tussen visit.immo en de gebruiker. Zodoende kan VisitOnWeb, in het kader van een procedure, ten behoeve van het bewijs, de gegevens, bestanden, programma’s, opnames of andere elementen, geproduceerd, ontvangen, opgeslagen of opgeslagen met behulp van de door VisitOnWeb beheerde computersystemen, op elke digitale of analoge drager, geldig produceren, en gebruik ervan behalve een manifeste fout.

Toepasselijk recht

De toepasselijke wet is Belgisch recht. De ongeldigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen leidt niet tot de ongeldigheid en/of niet-afdwingbaarheid van de andere bepalingen. De partijen zijn het erover eens dat de elektronische communicatie tussen hen schriftelijk bewijsmateriaal bevat. Tenzij anders bepaald in de voorwaarden van een product of dienst, is elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de websites van VisitOnWeb onderworpen aan de Belgische wetgeving en zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd.

Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan de vertrouwelijkheid van uw informatie. Dit privacybeleid legt uit welke persoonlijke gegevens door VisitOnWeb worden verzameld als onderdeel van zijn diensten visit.immo, hoe we ze behandelen en voor welke doeleinden. De verstrekte gegevens zijn afhankelijk van de keuzes en functies die u gebruikt.

Verzamelde gegevens en specificatie van het doel

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten, of dit nu als eigenaars en/of huurders zijn. U wordt uitgenodigd om een ​​formulier in te vullen met bepaalde velden gevolgd door een asterisk (*) om de gevraagde service aan te kunnen bieden. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, betekent dit dat u ermee instemt om mailings van ons te ontvangen met informatie over onze activiteiten. Als u dergelijke mailings niet langer wenst te ontvangen, hebt u de mogelijkheid om u uit te schrijven door de onderstaande link te volgen voor elke communicatie. Als u ons uw mobiele telefoonnummer geeft, betekent dit dat u ermee akkoord gaat om telefoontjes te ontvangen van mensen waarmee u contact zult hebben via visit.immo, of sms ons om u informatie te verstrekken over uw aankomende evenementen. Als u dergelijke telefoontjes en sms niet langer wenst te ontvangen, hoeft u alleen uw mobiele nummer te verwijderen.
De doeleinden waarvoor wij uw gegevens verzamelen zijn als volgt:
– Beheer van bezoekaanvragen;
– Beheer van huuraanvragen;
– Reactie op verzoeken ontvangen via het contactformulier.

Openbaarmaking van gegevens aan derden

We maken uw persoonlijke gegevens niet bekend aan andere entiteiten of organisaties. We behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens door te geven op verzoek van een gerechtelijke of administratieve autoriteit volgens de wet.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Onze site voldoet aan een beleid, regels en beveiligingsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen.
VisitOnWeb :
– zal alles in het werk stellen om de gegevens up-to-date te houden, onnauwkeurige, onvolledige of irrelevante gegevens te corrigeren of te verwijderen;
– zal ervoor zorgen dat de toegang tot gegevens en behandelingsmogelijkheden voor personen die onder haar gezag handelen, beperkt is tot wat zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken of wat nodig is voor de behoeften van de cliënt;
– zal zorgen voor de overeenstemming van de programma’s die worden gebruikt voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met de voorwaarden van de verklaring aan de Commissie voor de privacy en de regelmatigheid van hun toepassing;
– zal ervoor zorgen dat een persoon die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of die van een onderaannemer, evenals de onderaannemer zelf, die toegang heeft tot persoonlijke gegevens, deze alleen mag verwerken op aanwijzing van de verantwoordelijke, behalve in het geval van een verplichting opgelegd door of krachtens enige wet, decreet of verordening.
Om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen, zullen de verantwoordelijke en eventuele onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies en tegen wijziging, toegang en enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen zullen zorgen voor een passend beschermingsniveau, waarbij rekening wordt gehouden enerzijds met de stand van de techniek in het veld en de kosten die verbonden zijn aan de toepassing van deze maatregelen, en anderzijds met de aard van de gegevens die moeten worden beschermd en potentiële risico’s.

Anonieme toegangsautorisatie en acceptatie van ons privacybeleid

U kunt onze homepage openen en onze site bekijken zonder ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Door onze site te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het privacybeleid van VisitOnWeb en gaat u ermee akkoord dat we uw gegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de voorwaarden en principes die in dit beleid worden beschreven.

Diensten en interactiviteit van onze website

Onze website stelt bezoekers in staat om met elkaar te communiceren en informatie te publiceren die toegankelijk is voor andere gebruikers. Er zijn verschillende informatiegroepen en er moet informatie worden onderscheiden op basis van de aard van de informatie.
Contactformulier (naar visit.immo)
– Voornaam *
– Naam *
– emailadres *
– Telefoon
– Bericht *
Account informatie
– Voornaam *
– Naam *
– e-mailadres *
– Mobiel nummer
Informatie over een woning (eigenaar)
– Adres van de woning *
– Type woning *
– Type contract *
– Foto *
– Huur *
– Beschikbaarheid datum *
– Aantal kamer(s) *
– Beschrijving *
– Gemeubileerd / Niet gemeubileerd *
– Duur van bezoeken *
– Advertentie link
– 
Profielinformatie (huurder)
   Bezoek
– Gewenste datum van binnenkomst *
– Duur van de gewenste huur *
– Aantal bewoner(s) *
– Huisdieren *
– Bezoekvoorkeuren *
– Reden voor een andere woning
– Persoonlijke presentatie
– Beroep
– Waarom ben ik een goede huurder
– Aanvullende documentatie (bestanden)
   Sollicitatie
– Wilt u toegang verlenen tot deze informatie aan de eigenaars bij wie u een bezoek aanvraagt (intern)?
– Hoofdinkomen – bedrag *
– Hoofdinkomen – bewijs (bestanden)
– ID bewijs
– LinkedIn profiel (url)
– Curriculum Vitae (bestanden)
– Laatste belastingaanslag (bestanden)
– Overig inkomen – bedrag
– Overig inkomen – bewijs (bestanden)
– Andere persoon/organisatie garant van de huurovereenkomst
– 3 laatste betalingsbewijzen van huidige huur
– Huidige eigenaar
– Aanbevelingen door derden
– Laatste afrekening van water/gas/elektriciteit (bestanden)
– Huidige brandverzekering (bestanden)
– Bijkomend commentaar
Woningen opzoeken (huurder)
– Land *
– Postcodes *
– Type woning *
– Type contract *
– Minimum aantal kamer(s) *
– Huur (minimum en maximum) *
– Wilt u woningvoorstellen ontvangen die aan uw criteria voldoen * (intern)
Een anonieme reeks gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook hash genoemd) kan naar de Gravatar-service (https://nl.gravatar.com/) worden verzonden om te controleren of u deze gebruikt. Als een gebruiker een Gravatar heeft, wordt deze gebruikt als illustratie van zijn profiel. De vertrouwelijkheidclausules van de Gravatar-service zijn beschikbaar op: https://automattic.com/privacy/. De informatie van een huurwoning is openbaar en hun zichtbaarheid wordt niet beperkt of beheerd door VisitOnWeb. De informatie van een woning die niet is verhuurd (‘huur’-knop uit) is niet zichtbaar en er is geen verzoek voor een bezoek mogelijk.
De informatie van een huurder met profiel dat niet/niet meer geactiveerd is, zal niet/niet meer zichtbaard zijn. Alle informatie in een account, zelfs als deze niet zichtbaar is, wordt bewaard voor toekomstig gebruik door de gebruiker. Afgezien van de accountinformatie, heeft een gebruiker op elk moment de mogelijkheid om zelf ingevoerde informatie te verwijderen, die onherroepelijk van onze servers wordt verwijderd. Een eigenaar en een huurder worden ‘in contact’ beschouwd wanneer een bezoekvoorstel door de eigenaar aan de huurder is gedaan. In dit geval wordt de gevulde mobiele informatie opgenomen in het bericht(en) met betrekking tot de bezoeken om zo nodig contact op te nemen met de andere partij. Chatroom zal vanaf die tijd ook beschikbaar zijn tussen deze twee gebruikers.
Een actieve huurder kan een bezoek aan een eigenaar aanvragen, hetzij rechtstreeks op de site van visit.immo, hetzij door de nodige informatie (inclusief het wachtwoord) door te geven om zijn openbare huurderprofiel te bekijken. Een actieve huurder heeft ook de mogelijkheid om zijn profiel zichtbaar te maken voor eigenaars met een huurwoning op visit.immo die overeenkomt met zijn huurcriteria (cf. woningen opzoeken). In deze 3 gevallen zal simpel en uitgebreid profiel van een actieve huurder zichtbaar zijn voor de beoogde eigenaars. Als de huurder het expliciet heeft ingeschakeld, kan hij ook de zichtbaarheid tot zijn volledig profiel uitbreiden met de eigenaars die hij wil bezoeken.
Wanneer een huuraanvraag door een huurder wordt ingediend, heeft de eigenaar van de woning toegang tot alle profielinformatie van de huurder. De zoekcriteria voor goederen zijn vertrouwelijk en worden niet meegedeeld. Ze dienen alleen om de huurder een lijst te geven van huurwoningen die overeenstemmen met zijn criteria. Als de huurder dit wenst, wordt deze vermeld bij de betrokken eigenaars, die hun woning slechts eenmaal kunnen voorstellen voor een bezoekaanvraag.

Cookies

Cookies maken het gemakkelijker om door sites te bladeren. Wanneer u zich aanmeldt, zullen we een aantal cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens en schermvoorkeuren op te slaan. De levensduur van een inlogcookie is twee dagen, die van een cookie voor een schermoptie is één jaar. Als u “Onthoud mij” aanvinkt, wordt uw cookie twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, wordt de login-cookie verwijderd. VisitOnWeb koppelt geen informatie die automatisch zou zijn vastgelegd door cookies en persoonlijke gegevens van onze bezoekers.

Statistieken en publieksmetingen

Deze site kan anonieme onderzoeksgegevens verzenden naar Google Analytics, die cookies kunnen gebruiken voor statistische doeleinden en voor het meten van doelgroepen. Raadpleeg Google privacybeleid voor meer informatie.

Betalingen

Wij accepteren betalingen met PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden bepaalde gegevens verzonden naar PayPal, inclusief de verplichte informatie over het voltooien van de betaling, zoals het totale bedrag of de factuurgegevens. Raadpleeg PayPal privacybeleid voor meer informatie
Wij accepteren betalingen met Hipay. Bij het verwerken van betalingen worden bepaalde gegevens verzonden naar Hipay, inclusief de verplichte informatie over het voltooien van de betaling, zoals het totale bedrag of de factuurgegevens. Raadpleeg Hipay privacybeleid voor meer informatie

Wijzigingen in ons privacybeleid

Als we ons privacybeleid en onze procedures wijzigen, zullen we die wijzigingen op onze sites publiceren, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en waar we waarschijnlijk zullen zijn communiceren.

Dataretentie

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten die worden beschreven in dit privacybeleid of die aan u worden meegedeeld, en zolang u onze services wilt gebruiken. Als u informatie uit uw account verwijdert, wordt deze permanent verwijderd; het is hetzelfde voor het verwijderen van een account.

Veiligheid

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Mensen die bij ons werken, moeten de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren. Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, gebruiken wij de volgende maatregelen :
– Secure Sockets Layer (SSL) -protocol
– Toegangsbeheer – Geautoriseerde persoon
– Toegangsbeheer – betrokken persoon
– Computerback-up
– Gebruikersnaam/wachtwoord
Voor een nog hoger niveau van beveiliging zijn de gedownload bestanden gecodeerd en worden ze niet volledig op dezelfde server opgeslagen, waardoor het splitsen onmogelijk is. We streven naar een hoge mate van vertrouwelijkheid door de nieuwste technologische innovaties te integreren om de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen. Aangezien geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er altijd een risico verbonden aan het gebruik van internet om persoonlijke informatie te verzenden.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens verwerkt door VisitOnWeb

U hebt de mogelijkheid om de informatie die u hebt ingevoerd rechtstreeks in uw account te bekijken, aan te passen of te verwijderen, met onmiddellijk en definitief effect. U kunt ons ook, door een post te sturen, de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben van VisitOnWeb, vragen. U dient een bewijs van uw identiteit bij te voegen (kopie van identiteitskaart of paspoort) om er zeker van te zijn dat u uw persoonlijke gegevens respecteert en niet om ze naar een derde partij te sturen. We accepteren één verzoek per jaar en per persoon. De informatie die we over u bewaren, of een kennisgeving dat we deze niet houden, wordt binnen 30 dagen na uw verzoek naar u verzonden. U hebt de mogelijkheid om de gegevens die we over u hebben te betwisten en te laten wissen, corrigeren, wijzigen of aanvullen.
De nieuwsbrieven, e-mails, mailings en brieven die u ontvangt, vermelden altijd de mogelijkheid om in de toekomst geen e-mail meer te ontvangen.

Contactpunten over de bescherming van privacy

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het e-mailadres [email protected]